Μαθήματα

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στην επιστήμη της Οικολογίας. Προσαρμογή Οργανισμών στο περιβάλλον τους. Οργανισμοί και αβιοτικό περιβάλλον. Δημογραφία και πληθυσμιακή οικολογία. Αύξηση και έλεγχος των πληθυσμών. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ οργανισμών (ανταγωνισμός, αρπακτικότητα, φυτοφαγία). Η έννοια του οικοσυστήματος και της βιοκοινότητας (δομή βιοκοινοτήτων, διαδοχή). Τροφικά πλέγματα, βασικές υπηρεσίες οικοσυστήματος. Ροή, Ενέργεια και Παραγωγικότητα στα Οικοσυστήματα. Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο οικοσύστημα. Διαχείριση και διατήρηση της βιοποικιλότητας.

 

Στόχοι μαθήματος

Εκπαίδευση των φοιτητών/ σε θέματα που αφορούν:

· βασικές έννοιες της Οικολογίας

· στην ανάλυση βασικών δημογραφικών παραμέτρων ανάπτυξης πληθυσμών

· στην κατανόηση των βασικών τύπων βιοτικών αλληλεπιδράσεων και του τρόπου που αυτές επηρεάζουν τα εμπλεκόμενα είδη

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού, 2ου εξαμήνου

Γενική Οικολογία

gr

Μέθοδος αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια του μαθήματος να αναλάβουν (προαιρετικά) την προετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας. Οι εργασίες βιβλιογραφικής ανασκόπησης έχουν τη μορφή δοκιμίου το οποίο οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν προς αξιολόγηση έως και την τελευταία εβδομάδα του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ανακοίνωση των σχετικών θεμάτων γίνεται κατά τη διάρκεια της 4ης εβδομάδας του εξαμήνου.

 

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος.

Δρ. Γιώργος Μπρούφας

Updated March 2015