Μαθήματα

Περιεχόμενο μαθήματος

Μέθοδοι δειγματοληψίας και παρακολούθησης της δυναμικής πληθυσμών φυτοφάγων εντόμων και ακάρεων. Μεθοδολογία ανάπτυξης και αξιοποίησης φαινολογικών μοντέλων ημεροβαθμών στη φυτοπροστασία. Φυσικές μέθοδοι καταπολέμησης εντόμων (χαμηλές / υψηλές θερμοκρασίες, ελεγχόμενη ατμόσφαιρα). Καλλιεργητικά μέτρα καταπολέμησης. Χημική καταπολέμηση, ανάπτυξη και διαχείριση ανθεκτικότητας. Βιολογική και Βιοτεχνολογική καταπολέμηση εντόμων. Αξιοποίηση αρπακτικών και παρασιτοειδών, πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου των εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων, επιδράσεις σε «οργανισμούς μη στόχους». Μικροβιακά εντομοκτόνα, τεχνολογία, τρόπος δράσης. Φερομόνες και σημειοχημικές ουσίες στη σύγχρονη φυτοπροστασία. Φυτικής προέλευσης εντομοκτόνα. Γενετικές μέθοδοι καταπολέμησης εντόμων (γενετικά τροποποιημένα φυτά με ανθεκτικότητα σε έντομα, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί κατά των εντόμων).

Στόχοι μαθήματος

Κατανόηση των σύγχρονων τάσεων και μεθόδων στην ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών των καλλιεργειών με έμφαση στις δυνατότητες της βιολογικής καταπολέμησης.

Υποχρεωτικό Μάθημα 1ου εξαμήνου (Μεταπτυχιακό Μάθημα)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών 

gr

Μέθοδος αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Επιπλέον, οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος αναλαμβάνουν (υποχρεωτικά) μία σχετική βιβλιογραφική εργασία.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία προς μελέτη

BIGLER F. - BABENDREIER D. - KUHLMANN U. 2006. ENVIRONMENTAL IMPACT OF INVERTEBRATES FOR BIOLOGICAL CONTROL OF ARTHROPODS: METHODS AND RISK ASSESSMENT. CABI PUBLISHING, UK.

CARDE R. T. BELL, W. J. 1995. CHEMICAL ECOLOGY OF INSECTS. CHAPMAN AND HALL, USA.

CARDE R. T., MILLAR, J.G. 2004. ADVANCES IN INSECT CHEMICAL ECOLOGY. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, USA.

DENT D. 2000. INSECT PEST MANAGEMENT. CABI PUBLISHING. UK.

DENT, D.  1995. INTEGRATED PEST MANAGEMENT. CHAPMAN & HALL, LONDON.

GEOFF M. GURR, STEVE D. WRATTEN, 2004. ECOLOGICAL ENGINEERING FOR PEST MANAGEMENT: ADVANCES IN HABITAT MANIPULATION FOR ARTHROPODS. CABI PUBLISHING, AUSTRALIA.

HEDIN P. A, 1997. PHYTOCHEMICALS FOR PEST CONTROL. ACS, WASHINGTON.

LENTEREN J.C. VAN 2003. QUALITY CONTROL AND PRODUCTION OF BIOLOGICAL CONTROL AGENTS: THEORY AND TESTING PROCEDURES. CABI PUBLISHING, USA.

LEONARD, G. 1996. CROP PROTECTION AGENTS FROM NATURE. ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY. LONDON.

PICKETT, C. 1998. ENHANCING BIOLOGICAL CONTROL. UNIVERSITY OF CALIFORNIA, CALIFORNIA.

ROY, H. WAJNBERG, E. 2008. FROM BIOLOGICAL CONTROL TO INVASION: THE LADYBIRD HARMONIA AXYRIDIS AS A MODEL SPECIES. SPRINGER, UK.

VINCENT C.,PANNETON B. 2001. PHYSICAL CONTROL METHODS IN PLANT PROTECTION. SPRINGER, NEW YORK.

WAJNBERG E. 1994. BIOLOGICAL CONTROL WITH EGG PARASITOIDS. CABI, UK.

Δρ. Γιώργος Μπρούφας

Δρ. Μαρία Λ. Παππά

Updated March 2015